กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 2

รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ครีมอนุภาคนาโนจากสารสกัดมันแกว จากคณะผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

No Comments

Post A Comment